O soutěži

Soutěž U(I)Kalendář 2024 vznikla za účelem šířit povědomí o nové perspektivní technologii umělé inteligence a podpořit produkci a zájem nejen akademické veřejnosti o tvorbu „fotografií“ či „obrazů“ ve zmíněné oblasti s vazbou na činnost a aktivity Univerzity Karlovy.


Kdo se může soutěže zúčastnit?


Soutěž je určena všem studentům a zaměstnancům (akademickým i technicko-hospodářským pracovníkům) Univerzity Karlovy včetně členek a členů klubu Alumni UK.


➤ Co musí „fotografie“ či „obraz“ splňovat?


Soutěžní příspěvky musí být zaměřeny na tematiku spojenou s Univerzitou Karlovou. Například na denní univerzitní život, osobnosti, významné absolventky a absolventy, vědu, univerzitní budovy, netradiční experimenty nebo jevy, reportážní fotografie z vědecko-populárních a popularizačních akcí, z akcí kulturních i společenských nebo z činnosti studentských spolků. Jedná se tedy o skutečně široký záběr témat, které mají vazbu na Univerzitu Karlovu, její fakulty, její historii, budoucnost i současnost.


Soutěžní příspěvky je nutné vytvořit pomocí umělé inteligence, například v editoru či aplikaci typu MidJourney, Craiyon, Picsart, Canva, Gencraft, Bing, DALL-E, Diffusion a řady podobných. V přihlašovacím formuláři je nutné uvést, který editor byl použit.


Soutěžní příspěvky musí být vytvořeny a nahrány do formuláře v jednom za dvou běžných obrazových formátů hi-res kvality: JPG nebo TIFF. Fotografie musí být v dostatečném rozlišení pro tisk na formát A2.


V přihlašovacím formuláři nezapomeňte uvést text (tzv. prompt), kterým jste zadali umělé inteligenci tvorbu soutěžního příspěvku.


Počet soutěžních příspěvků na osobu je stanoven na maximálně 2 díla, přičemž je nutné pro každý soutěžní příspěvek zaslat samostatný formulář.


➤ Registrace do soutěže je zdarma. Přihlášení soutěžního snímku musí provést autor (příp. autorský kolektiv).


PŘIHLÁSIT SE


Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže příspěvky, které nesplňují zaměření soutěže, jakožto i příspěvky, které nevyhovují níže uvedeným parametrům, nebo příspěvky, které jsou obsahově v rozporu s českou legislativou.


➤ Co se s příspěvky do soutěže bude dít dál?


Všechny soutěžní příspěvky budou posouzeny Programovým výborem, který vybere cca 40–60 fotografií pro posouzení porotou. Ta následně vyhodnotí 12 nejpovedenějších a nejlépe odpovídajících děl pro nástěnný kalendář Univerzity Karlovy 2024 a 2 díla pro speciální ocenění, jejichž autoři získají finanční odměnu 10.000 Kč.


Výherci budou informováni na email, který uvedli v přihlašovacím formuláři, a vybrané „fotografie“ či „obrazy“ se následně stanou součástí kalendáře Univerzity Karlovy pro rok 2024. Dvě nejlepší díla budou navíc odměněna speciálními cenami.


V rámci akce Na Karlovku konané v sobotu 25. 11. 2023 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy proběhne výstava nejlepších fotografií ze soutěže U(I)Kalendář 2024. Zároveň zde bude oficiálně představen Kalendář Univerzity Karlovy pro rok 2024. Součástí této akce budou i přednášky významných osobností o umělé inteligenci, tvorbě grafik pomocí umělé inteligence atp. Vstup na akci bude zdarma.


Některé soutěžní příspěvky (nejen ty vítězné) budou uveřejněny na webu soutěže.


Univerzita Karlova si vyhrazuje právo v případě nedostatečného počtu soutěžních příspěvků upravit pravidla soutěže či soutěž zcela zrušit.


Kontakt pro případné dotazy: komunikace@cuni.cz


Právní ustanovení

Účastník soutěže U(I)Kalendář 2024 (dále jen „soutěžící“) přihlášením snímku stvrzuje, že je autorem snímku jako autorského díla (dále jen „snímek“) a že je oprávněn ve smyslu z. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon), s tímto snímkem jako autor svobodně nakládat v rozsahu odpovídajícím účelu, obsahu a cílům soutěže U(I)Kalendář 2024. Příspěvek nesmí porušovat autorská a osobní práva třetích osob. Soutěžící přihlášením snímku do soutěže uděluje pořadateli souhlas k bezplatnému užití snímku v souladu s pravidly U(I)Kalendář 2024 bez nároku na honorář, zejména souhlasí s tím, aby pořadatel použil snímek pro propagační účely na webových stránkách Univerzity Karlovy a jiných propagačních materiálech pořadatele, souhlasí se zveřejněním snímku Univerzitou Karlovou v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství, vč. uložení do Fotobanky UK. Soutěžící přihlášením snímku do soutěže dále potvrzuje, že má případně řádně vypořádány nároky třetích osob týkající se práv na ochranu osobnosti, osobních údajů a majetku v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména z. č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorským zákonem) a z. č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákonem o ochraně osobních údajů). Soutěžící přihlášením snímku potvrzuje, že souhlasí bez výhrad s podmínkami uvedenými v pravidlech soutěže U(I)Kalendář 2024 (Statut a podmínky přihlášení) a uděluje současně pořadateli nevýhradní časově a místně neomezené oprávnění dílo užít všemi způsoby ve smyslu § 12 autorského zákona v rozsahu odpovídajícím účelu, obsahu a cílům soutěže U(I)Kalendář 2024. Pořadatel deklaruje, že autorova práva na další použití soutěžního příspěvku nejsou tímto omezena.


Poslední změna: 12. červen 2023 08:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám