Přihlášení do soutěže

Jak se do soutěže zapojit?


Každý účastník soutěže musí vyplnit online přihlašovací formulář a v něm uvést:


  • celé jméno a příjmení + UKČO

  • informaci, zda je student/studentka či zaměstnanec/zaměstnankyně

  • kontaktní e-mail (povinné) a telefon (nepovinné)

  • návrh maximálně jednoho claimu v českém a jednoho v anglickém jazyce (max. 60 znaků včetně mezer) a krátké zdůvodnění (max. 100 slov), proč je daný claim vhodný


Claim musí být ve spisovném českém/anglickém jazyce (preferována je britská angličtina). Hovorový, vulgární či jakkoli urážející jazyk nesplňující pravidla genderové rovnosti a vzájemné tolerance není přípustný. Slogan by měl být inspirativní, stručný a zapamatovatelný, aby mohl sloužit jako vhodný komunikační nástroj pro další roli ve vnímání Univerzity Karlovy ve veřejném prostoru.


Každý účastník může předložit maximálně jeden claim v českém a jeden claim v anglickém jazyce. Je rovněž možné zaslat pouze jeden claim v jednom zvoleném jazyce (není nutné zasílat obě jazykové varianty).


PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ


Kritéria hodnocení


  • originalita a kreativita

  • výstižnost a relevance k Univerzitě Karlově

  • stručnost a zapamatovatelnost


Vyhodnocení


Claimy budou hodnoceny porotou, která bude složena ze zástupců vedení Univerzity Karlovy, Komise pro komunikaci a PR UK a dalších odborníků. Autor/ka vítězného claimu (v českém i anglickém jazyce) bude oceněn/a částkou 10 000 Kč. Vítězný slogan v českém a anglickém jazyce nemusí být od téže osoby. Rovněž není nutné zasílat do soutěže jak český, tak anglický návrh claimu zároveň – lze zaslat pouze jednu jazykovou variantu. Oceněno může být i více návrhů, pokud některé (nikoli vítězné) claimy budou vhodné i pro další jiné užití za účelem prezentace Univerzity Karlovy, např. pro oborové rozlišení či zacílení na specifické skupiny. Odměna v tomto případě bude minimálně 3 000 Kč. Soutěž a její vyhodnocení se řídí právním ustanovením.1


➤ Kontakt pro případné dotazy:


Poznámky

1

Účastník soutěže „Claim pro Univerzitu Karlovu: Inspirovat budoucnost“ (dále jen „soutěžící“) přihlášením svého návrhu claimu stvrzuje, že je jeho autorem ve smyslu autorského díla (dále jen „claim“) a že je oprávněn ve smyslu zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon”), s tímto claimem jako autor svobodně nakládat v rozsahu odpovídajícím účelu, obsahu a cílům soutěže. Claim nesmí porušovat autorská a osobní práva třetích osob.


Soutěžící přihlášením claimu do soutěže uděluje pořadateli soutěže souhlas k následnému užití claimu v souladu s pravidly soutěže bez nároku na honorář, zejména poskytuje Univerzitě Karlově oprávnění užít claim pro propagační účely na webových stránkách Univerzity Karlovy a v jiných propagačních materiálech pořadatele, výslovně souhlasí se zveřejněním claimu a poskytuje oprávnění Univerzitě Karlově k jeho výhradnímu užití všemi způsoby ve smyslu § 12 autorského zákona v rozsahu odpovídajícímu účelu, obsahu a cílům soutěže, zejména pak v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích bez omezení území, času a množství.


Soutěžící přihlášením claimu do soutěže dále potvrzuje, že má případně řádně vypořádány nároky třetích osob týkající se práv na ochranu osobnosti, osobních údajů a majetku v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (autorským zákonem), Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


Poslední změna: 16. duben 2024 10:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám